دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

برخی از دعاوی مالیاتی قابل طرح در دیوان

 1- برخی نکات قانونی دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

به موجب قانون طرح دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. مالیات قانونی وضع شده توسط ایادی قوه مجریه تشخیص و اخذ می شود. لذا اعمال مجریه باید تحت نظارت قضایی باشد.

اموال مردم محترم است. بدون دلیل یا موجب قانونی نمی توان از کسی مالی مطالبه نمود. مطالبه مالیات از مردم نیز استثنای از این قاعده نیست. لذا قانونگذار اساسی در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی مقرر کرده است:

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود. مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف. مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود .

برخی از عناوین دعاوی مالیاتی ذیلا ذکر میشود. تا شما به آسانی بتوانید موضوع دعوی خود را شناسایی و تطبیق دهید.

2- عناوین برخی دعاوی مالیاتی

  •  اعتراض به تصمیم توقیف اموال
  • اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شواری عالی مالیاتی
  • اعتراض به رأی کمیسیون تشخیص مطالبات دارایی
  • اعتراض به رای هیات ماده 251 مکرر
  •  استرداد مالیات غیرقانونی،…

در مورد مالیات بیشتر بدانید

3- کمک ما به شما دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت

مدیر و اعضای گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری دارای. تالیفات ارزشمندی درمورد دادگاه های اختصاصی اداری و دیوان است.

این امر بیانگر میزان احاطه اعضای گروه به موضوع حل اختلاف مالیاتی است.

به منظور بررسی بیشتر می توانید سوابق علمی و تالیفات اعضای گروه را در صفحه اول سایت در لینک درباره ما مطالعه نمایید. شما از این طریق میتوانید قابلیتهای گروه را با سایر همکاران مقایسه کنید. این امر به انتخاب آگاهانه وکیل متخصص دیوان عدالت اداری از سوی شما کمک خواهد کرد.

هرمز یزدانی زنوز