حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در

دیوان عدالت اداری

وفق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحات بعدی، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. مؤدی در مهلت مقرر از طریق تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی، درآمد مشمول مالیات خود را به سازمان اعلام می کند. در مواردی ممکن است اظهارنامه مودی مورد قبول سازمان قرار نگیرد و از طرفی برگ تشخیص مالیات نیز که از سوی اداره امور مالیاتی صادر می شود، مورد قبول مودی نباشد.

قانون، نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی را مشخص کرده است:

وفق ماده 238 همان قانون: در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.مسئول مربوط موظف است پس از ثبت
درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و درصورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

وفق ماده 239 : در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.

در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانونی از طریق الصاق یا نشر آگهی) و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود. در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.

وفق قانون، مرجع مرجع رسيدگي به كليۀ اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. مودی جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت می شود لیکن عدم حضور او یا نماینده وی مانع از رسیدگی نیست.

آرای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف 20 روز از ابلاغ مورد اعتراض ماموران مالیاتی یا مودی قرار گیرد که در این صورت به پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء ميباشد.

آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف با یک استثنا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي است.

هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود .
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط
اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي مي دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي شود قطعي و لازم الاجراء است .
حكم اين ماده در مواردي كه آراي صادره از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود.

قطعی بودن آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مانع از اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری نیست.

وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون‌هاي مالياتي،منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

به قلم هرمز یزدانی زنوز – عضو گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری

گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری کشور و با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص متناسب با دعوی شما می تواند به بهترین روش ممکن دعاوی شما را در دیوان عدالت اداری طرح و تا صدور رای قطعی مدیریت و از مواضع شما دفاع نماید.

آیا میدانید تفاوت ما در چیست؟

با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید