رد شکایت در دیوان عدالت اداری

الف – رد شکایت در دیوان عدالت اداری از طرف شعبه دیوان

شکایت در دیوان عدالت

صدور قرار رد شکایت در دیوان عدالت اداری به موجب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیش بینی شده است. موجبات رد شکایت به قرار زیر است:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

این گونه قرار رد شکایت از طرف شعبه صادر می شود و قرار رد دفتر محسوب نمی شود. همچنین بعد از احراز یک یا چند مورد از موارد ششگانه فوق این قرار حتی ممکن است قبل از ارسال دادخواست وضمایم آن به طرف شکایت صادر شود. البته بعد از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف نیز قابل اصدار است چرا که ممکن است از موارد ایراد خوانده باشد.

شعبه دیوان نمیتواند موجبات دیگری را به موجبات ششگانه مقرردر ماده 53 اافه نموده و به آن دلیل قرار رد شکایت را صادر نماید. برای مثال عدم ارایه ادله اثباتی از سوی شاکی نمی تواند موجبی برای صدور قرار رد شکایت به موجب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد.

ب- صدور قرار رد دادخواست از سوی دفتر شعبه دیوان عدالت اداری

وفق ماده 27 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

قرار رد دفتر از جهت عدم رعایت مقررات ماده 18

همچنین وفق ماده 28 قانون دیوان، چنانچه هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) قانون دیوان در دادخواست رعایت نشده باشد، یعنی موارد زیر:

«ب- مشخصات طرف شکایت

  1. نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
  2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.»

قرار رد دفتر از جهت عدم رعایت مواد 19 الی 23

و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، یعنی:

هزینه دادرسی، پیوست رونوشت مصدق مدارک، ترجمه رسمی مستندات عنداللزوم، مدارک مثبت سمت وکیل یا نماینده، تعداد نسخ دادخواست به تعداد خواندگان + 1

مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.

جالب است که ماده 28 قانون دیوان بند (ج) ماده 18 را استثناء کرده است. یعنی فقدان «مدارک و دلایل مورد استناد» را از موجبات رد دادخواست ندانسته است. لذا به لحاظ فقد دلایل نمیتوان قرار رد دادخواست صادر نمود چرا که دلایل ممکن است در ید خواهان نبوده بلکه در اختیار اداره طرف دعوی باشد.

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را که متخصص و متناسب با موضوع دعوی شما باشد، به شما معرفی می کند. یک وکیل با تجربه و با دانش کافی می تواند حقوق شما را تضمین نماید. می توانید سوابق وتجربیات اعضای گروه را بررسی نمائید.

به قلم: هرمز یزدانی زنوز

دیدگاهتان را بنویسید