سابقه دیوان عدالت در ادبیات

 دیوان عدالت اداری

1- معنای دیوان

دیوان در لغت به معنای اداره، دفترخانه، دفتر حساب و دادگاه است. کلمه دیوان معمولا با کلمه ای دیگر بصورت مضاف و مضاف علیه استفاده می شده است. مثل دیوان برید، دیوان قضا، دیوان خراج، دیوان رسائل، دیوان مظالم، دیوان تمیز و غیره. امروزه نیز دیوان به همین نحو بکار می رود مثل دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. سابقه دیوان عدالت

دیوان بلخ نیز دادگاهی بوده در بلخ که گویا احکام ناروا صادر می کرده است و اکنون به مجاز برای هر دادگاهی استفاده می شود که احکام ناعادلانه صادر کند. در این باب بیت معروفی نیز هست که می گوید:

گنه کرد در بلخ آهنگری – به شوشتر زدند گردن مسگری.  

البته زدن گردن مسگر در شوشتر به فرمان قاضی بلخ نیاز به نیابت قضایی داشته است.

2-  سابقه دیوان عدالت در اشعار شاعران

کلمه دیوان در اشعار شاعران نیز فراوان بکار رفته است:

الف – از مولوی:

جای عاقل صدر دیوان جای مجنون قعر زندان

حبس و تهمت قسم عاشق تخت و منبر جای عالم

گر نه پرتوهای آن رخسار داد حسن داد

پس به دیوان سرای عاشقان بیداد چیست

در حرم خندان بود سلطان ولیک

می‌نماید خویش در دیوان ترش

زان حمله‌های صف شکن سرکوفته دیوان تن

خطبه به نام شه شده دیوان پر از احکام دل

هر جسم را جان می کند جان را خدادان می کند

داور سلیمان می کند یا حکم دیوانی است این

ب- از حافظ

ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست

عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب

ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن

یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر

عیبم مکن به رندی و بد نامی ای حکیم

کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم

عاشق از قاضی نترسد می بیار

بلکه از یرغوی دیوان نیز هم – یرغوی شاخ میان تهی که مانند نفیر نوازند.

ج – از سعدی:

آن روز که روز حشر باشد

دیوان حساب و عرض منشور

ما زنده به ذکر دوست باشیم

دیگر حیوان به نفخه صور

هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد

عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم

چه وزن آورد جایی انبان باد

که میزان عدل است و دیوان داد؟

نیاورده عامل غش اندر میان

نیندیشد از رفع دیوان یان. 

 

3- دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دیوانی است برای برقراری عدالت در روابط بین مردم و اداره. به موجب اصل 173 قانون اساسی تظلمات و شکایات خود از ادارات دولتی و ماموران آنها را در نزد دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

وکیل باتجربه دیوان عدالت اداری با آشنایی به قوانین و اصول حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری حقوق شما را تضمین می کند. یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میتواند به بهترین نحو از موضع شما در دیوان عدالت اداری دفاع نماید.

به منظور آگاهی از میزان دانش و تجربه ما نسبت به امور دیوان می توانید سوابق ما را بررسی و ارزیابی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید