دعاوی شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی شهرداری و امور ساختمان و شهرسازی که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند:

 • الزام به صدور پایان کار ساختمان
 • الزام به صدور پروانه ساختمان
 • درخواست ابطال تملک و استرداد زمین، بهای زمین یا معوض ملک
 • درخواست تصدیق خسارت
 • درخواست لغو پروانه ساختمانی
 • اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها
 • اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها
 • اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها
 • اعتراض به رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها
 • الزام به اجرای طرح پرداخت بهای زمین تصرفی یا معوض
 • الزام به تغییرکاربری، …

شهرداری به عنوان یک نهاد قدرتمند عمومی غیر دولتی خدمات زیادی به شهروندان ارایه می کند. درمقابل خدمات بهای آن را از مردم مطالبه می کند. در مواردی ممکن است شهرداری از ارایه خدمات اجتناب نماید. همچنین ممکن است بهای خدمات را بیش از آنچه مقرر است مطالبه نماید.

در موارد مذکور شهروند باید از مجاری قانونی اقدام به اعتراض نماید. قانون به شهروند چنین حقی را پیش بینی کرده است. نهایتا این دعاوی به دیوان عدالت اداری ختم می شوند.

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری – آلفا دارای تالیفات متعددی در خصوص اختلافات مردم با شهرداری هستند. دانش و تجربه ما در این خصوص، تضمین کننده حقوق شما در کمیسیونهای شهرداری و دیوان عدالت اداری است.

دعاوی شهرداری دیوان عدالت اداری