شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه؟

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

اول- مقدمه

ممکن است شما در ارتباط با مالیات، امور شهرداری نظیر پروانه ساختمان یا پروانه کسب یا امور استخدامی و بسیار موارد دیگر با ادارات دولتی  یا نهادهای عمومی اختلاف پیدا کنید و اقدامات و تصمیمات آنها را مغایر یا خلاف قانون تشخیص دهید. در این صورت چنانچه به موجب قانون مرجع حل اختلاف اداری اختصاصی پیش بینی نشده باشد، شما ناچار از شکایت در دیوان عدالت اداری هستید. 

همچنین ممکن است شما ابتدا به مرجع اختصاصی اداری نظیر هیات حل اختلاف مالیاتی یا کمیسیون های شهرداری مراجعه و رای علیه شما صادر شده باشد و شما رای را مغایر یا خلاف قانون بدانید. در این صورت نیز شما باید شکایت خود از رای را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایید.

دوم – رعایت نکات قانونی

به منظور شکایت در دیوان عدالت اداری شما باید ابتدا فرم شکایت در دیوان عدالت اداری را تهیه نمایید. رعایت نکاتی در تنظیم شکایت الزامی است که عبارتند از:

1- شکایت باید در فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه تنظیم شود؛

2- در دعوی مطروحه ذینفع باشید؛

3- در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را ثبت نمائید؛ ( مربوط به اعتراض به آرای مذکور در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری )؛

4- هزینه دادرسی پرداخت نمائید؛

5- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

6- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

– نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

– نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

7- مهمتر اینکه خواسته باید دقیق و مشخص بیان شود.

8- بعد از تنظیم صحیح دادخواست شما باید آن را در دیوان عدالت اداری ثبت و منتظر رسیدگی دیوان عدالت اداری براساس نوبت باشید.

سوم – کمک ما به شما

وظیفه وکیل دیوان عدالت اداری این است که شما را در تنظیم دقیق دادخواست یاری نماید. گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری آماده ارایه خدمات به شما است. بررسی سوابق ما به ارزیابی شما از قابلیتهای ما کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید