دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

در دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده چگونه صورت می گیرد

پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری از زمان ثبت دادخواست..از طریق سامانه ثبت الکترونیک دادخواست دیوان عدالت اداری توسط. شاکی یا وکیل او شروع می شود. بعد از ثبت، پرونده به یکی از شعب بدوی دیوان ارجاع می شود. شاکی یا وکیل باید اطلاع حاصل نماید که پرونده به کدام شعبه ارجاع شده است. درصورتی که تقاضای صدور دستور موقت از دیوان شده باشد. پرونده فورا به نظر رئیش شعبه دیوان عدالت اداری می رسد. تا در مورد دستور موقت تصمیم بگیرد.

نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن به طرف دعوی ارسال می شود. تا دفاعیات خود را به شعبه دیوان ارسال نماید. عدم ارسال دفاعیات از سوی اداره طرف دعوی مانع از رسیدگی نخواهد بود. شعبه دیوان ممکن است وقت نظارت برای پرونده در نظر بگبرد. رسیدگی در دیوان عدالت اداری بدون حضور طرفین و وکیل آنها به عمل می آید. چنانچه نیاز باشد شعبه دیوان از طرفین یا وکیل آنها دعوت خواهد کرد تا در جلسه دادرسی حاضر شوند.

صدور رای در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به نوبت پرونده چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد. شعبه دیوان اقدام به صدرو رای خواهد کرد. رای صادره به طرفین و وکیل آنها ابلاغ می شود. درحال حاضر ابلاغ از طریق الکترونیکی انجام می شود. در ذیل رای باید به قابل تجدید نظر بودن و مهلت آن اشاره شود.

نیازی به مراجعات مکرر خواهان یا وکیل به شعبه دیوان وجود ندارد. چنانچه نیاز به اعتراض به رای باشد. شاکی یا وکیل شاکی قبلا باید به شعبه دیوان مراجعه و دفاعیات طرف دعوی را مطالعه نماید. سپس دادخواست تجدید نظر را تنظیم و ثبت نماید. دادخواست تجدید نظر به یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری

چنانچه تجدید نظر خواهی وفق قانون به عمل آمده باشد. شعبه تجدید نظر براساس نوبت به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. ممکن است شعبه تجدید نظر رای شعبه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع نماید. همچنین ممکن است رای قطعی صادر نماید. در این مرحله نیز نیازی به حضور طرفین یا وکیل آنان در شعبه دیوان وجود ندارد. مگر اینکه شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری حضور را ضروری بداند.

نظر به مراتب مشخص می شود که مراجعات مکرر به دیوان ضروری نیست. وظیفه یک وکیل خوب دیوان عدالت اداری دقت در تنظیم دادخواست و لوایح است. وکیل دیوان باید مهلتهای قانونی را مد نظر داشت باشد. وکیل مدافع باید بر اساس اصول و قوانین حاکم بر دیوان استدلال نموده و دفاعیات خود را ارایه نماید.

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری استراتژی هوشمندانه ای را برای دفاع از شما اتخاذ می کند. همچنین بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را متناسب با موضوع دعوی شما انتخاب و معرفی می نماید. سوابق و تجربیات وکیل تضمینی برای حقوق شما است. در صورت نیاز به وکیل دادگستری متخصص متناسب با موضوع دعوی خود با ما تماس بگبرید.

به قلم هرمز یزدانی زنوز

دیدگاهتان را بنویسید