حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری

بهترین وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در

دیوان عدالت اداری

وفق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحات بعدی، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول بیشتر بخوانید

دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی از دعاوی مالیاتی قابل طرح در دیوان

 1- برخی نکات قانونی دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

به موجب قانون طرح دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. مالیات قانونی وضع شده توسط ایادی قوه مجریه بیشتر بخوانید