کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از

کمیسیون ماده 56

1- کمیسون ماده 56 – تاریخچه

به موجب قانون، کمیسیون ماده 56 جهت رسیدگی به برخی از دعاوی در ارتباط با اراضی پیش بینی شده است. تاریخچه موضوع برمیگردد به اصلاحات اراضی. تا قبل از انقلاب صنعتی زمین اصلی ترین بیشتر بخوانید

دعاوی اراضی و محیط زیست در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی اراضی و محیط زیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

در ذیل به اختصار عناوین برخی از دعاوی اراضی و محیط زیست که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند، قید شده است. البته اغلب این دعاوی ابتدا بیشتر بخوانید