دعاوی کار و کارگری در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی کار و کارگری قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

1- مرجع صالح رسیدگی

به دعاوی کار و کارگری ناشی از روابط کار با کارفرما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار رسیدگی می شود. بیشتر بخوانید