دعاوی استخدامی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی استخدامی که در دیوان عدالت اداری قابل طرح هستند:

دعاوی استخدامی از اموری است که شهروندان از جهات مختلف با آن درگیر هستند. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میتواند حقوق شما را در دعاوی استخدامی تضمین نماید.بیشتر بخوانید