دعاوی کار و کارگری در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی کار و کارگری قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

1- مرجع صالح رسیدگی

به دعاوی کار و کارگری ناشی از روابط کار با کارفرما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار رسیدگی می شود. بیشتر بخوانید

دعاوی استخدامی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی استخدامی که در دیوان عدالت اداری قابل طرح هستند:

دعاوی استخدامی از اموری است که شهروندان از جهات مختلف با آن درگیر هستند. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میتواند حقوق شما را در دعاوی استخدامی تضمین نماید.بیشتر بخوانید