دعاوی آموزشی و فرهنگی در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت

دعاوی آموزشی و فرهنگی که شما می توانید در دیوان عدالت اداری مطرح نمائید :وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های آموزشی و پژوهشی واقدامات مامورین در خصوص امور آموزشی وپژوهشی از قبیل:بیشتر بخوانید