سابقه دیوان عدالت در ادبیات

 دیوان عدالت اداری

1- معنای دیوان

دیوان در لغت به معنای اداره، دفترخانه، دفتر حساب و دادگاه است. کلمه دیوان معمولا با کلمه ای دیگر بصورت مضاف و مضاف علیه استفاده می شده است. مثل دیوان برید، دیوان قضا، دیوان خراج، دیوان رسائل، بیشتر بخوانید