سوابق تحصیلی و شغلی دکتر مهدی هداوند

سوابق تحصیلی دکتر مهدی هداوند

سوابق شغلی و تحصیلی دکتر مهدی هداوند، مدیر گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری

1- سوابق تحصیلی دکتر مهدی هداوند

فارغ التحصیل دكتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ١٣٨٦  (با نمره ١٩.٥ از پایاننامه و معدل كل ١٧.٩١و بیشتر بخوانید