تالیفات دکتر مهدی هداوند

حقوق اداری تطبیقی تالیف دکتر مهدی هداوند

تالیفات دکتر مهدی هداوند استاد یار حقوق اداری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی مدیر گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری :

دکتر مهدی هداوند

حقوق اداری تطبیقی (در دو جلد)(انتشارات سمت)(چاپ اول 1389 / چاپ سوم 1392 (نامزد کتاب سال کشور ، بیشتر بخوانید

سوابق تحصیلی و شغلی دکتر مهدی هداوند

سوابق تحصیلی دکتر مهدی هداوند

سوابق شغلی و تحصیلی دکتر مهدی هداوند، مدیر گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری

1- سوابق تحصیلی دکتر مهدی هداوند

فارغ التحصیل دكتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ١٣٨٦  (با نمره ١٩.٥ از پایاننامه و معدل كل ١٧.٩١و بیشتر بخوانید