استناد به خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

 

1- طرح موضوع خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری

اقدامات و تصمیمات مجریه و اداره باید مبتنی بر قانون باشد. در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت اداره است. به عبارتی اداره صلاحیت اتخاذ هیچ تصمیم یا اقدامی بیشتر بخوانید