قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بهترین وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

 سابقه مبانی قانونی نظارت قضایی در ایران

شما با مطالعه این مطلب به سابقه قانونگذاری در ایران در ارتباط با نظارت قضایی و مبانی قانونی تشکیل دیوان عدالت اداری آشنا خواهید شد.

1- قبل از انقلاب اسلامی

براساس اصل بیست بیشتر بخوانید

استناد به خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

 

1- طرح موضوع خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری

اقدامات و تصمیمات مجریه و اداره باید مبتنی بر قانون باشد. در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت اداره است. به عبارتی اداره صلاحیت اتخاذ هیچ تصمیم یا اقدامی بیشتر بخوانید

نظارت دیوان عدالت اداری و مجلس بر مصوبات دولت

بهترین وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

انوع نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات

1- اختیارات قانونی دولت در وضع آیین نامه

علاوه بر نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آیین نامه های وضع شده از سوی مجریه، مجلس نیز بر مطابقت آنها با قوانین بیشتر بخوانید

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به دعوی کدام اشخاص رسیدگی می کند؟

  • شاکی یا خواهان در دعاوی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری

اولین سوالی که در ارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری مطرح می شود این است که چه اشخاصی می توانند بیشتر بخوانید