رسیدگی در دیوان عدالت اداری – حکمی یا موضوعی؟

دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

رسیدگی حکمی و رسیدگی موضوعی در دیوان عدالت اداری 

جهات حکمی جهات موضوعی رسیدگی در دیوان عدالت اداری

معمولا – به اشتباه – گفته می شود که رسیدگی در دیوان عدالت اداری به «اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات بیشتر بخوانید

دستور موقت در دیوان عدالت اداری چرا و چگونه؟

دیوان عدالت اداری

چرا و چگونه دستور موقت بگیریم؟

  • دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری

در قانون دیوان عدالت اداری در ماده 34 صدور دستور موقت پیش بینی شده است. این امر شامل اعتراض به آیین نامه ها و تصویبنامه هم می بیشتر بخوانید

نظارت دیوان عدالت اداری و مجلس بر مصوبات دولت

بهترین وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

انوع نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات

1- اختیارات قانونی دولت در وضع آیین نامه

علاوه بر نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آیین نامه های وضع شده از سوی مجریه، مجلس نیز بر مطابقت آنها با قوانین بیشتر بخوانید