دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

در دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده چگونه صورت می گیرد

پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری از زمان ثبت دادخواست..از طریق سامانه ثبت الکترونیک دادخواست دیوان عدالت اداری توسط. شاکی یا وکیل او شروع می شود. بعد بیشتر بخوانید

شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه؟

دیوان عدالت اداری

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

اول- مقدمه

ممکن است شما در ارتباط با مالیات، امور شهرداری نظیر پروانه ساختمان یا پروانه کسب یا امور استخدامی و بسیار موارد دیگر با ادارات دولتی  یا نهادهای عمومی اختلاف پیدا کنید بیشتر بخوانید