دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

در دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده چگونه صورت می گیرد

پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری از زمان ثبت دادخواست..از طریق سامانه ثبت الکترونیک دادخواست دیوان عدالت اداری توسط. شاکی یا وکیل او شروع می شود. بعد بیشتر بخوانید

شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه؟

دیوان عدالت اداری

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

اول- مقدمه

ممکن است شما در ارتباط با مالیات، امور شهرداری نظیر پروانه ساختمان یا پروانه کسب یا امور استخدامی و بسیار موارد دیگر با ادارات دولتی  یا نهادهای عمومی اختلاف پیدا کنید بیشتر بخوانید

رسیدگی در دیوان عدالت اداری – حکمی یا موضوعی؟

دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده

رسیدگی حکمی و رسیدگی موضوعی در دیوان عدالت اداری 

جهات حکمی جهات موضوعی رسیدگی در دیوان عدالت اداری

معمولا – به اشتباه – گفته می شود که رسیدگی در دیوان عدالت اداری به «اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات بیشتر بخوانید

دستور موقت در دیوان عدالت اداری چرا و چگونه؟

دیوان عدالت اداری

چرا و چگونه دستور موقت بگیریم؟

  • دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری

در قانون دیوان عدالت اداری در ماده 34 صدور دستور موقت پیش بینی شده است. این امر شامل اعتراض به آیین نامه ها و تصویبنامه هم می بیشتر بخوانید