Category Archives: شرح تفصیلی خدمات گروه

شرح خدمات گروه وکلای تخصصی دیوان و دادگاههای اختصاصی اداری تفصیل انواع دعاوی

مذاکره و تنظیم انواع قراردادها و دعاوی مربوطه

گروه وکلای تخصی دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری ضمن ارایه خدمات مربوط به تنظیم قرارداد فوق الذکر می توانند شما را در مدیریت دعاوی مطروحه ناشی از قراردادهای مذکور راهنمایی یا به وکالت از شما اقدام نمایند. Continue reading

Posted in قراردادها | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

دعاوی تحت صلاحیت دیوان و دادگاههای اداری

طرح دعوا در دادگاههای اداری و دفاع در قبال دعاوی مطروحه نیاز به تخصص در دادرسی و آیینهای اداری دارد که گروه وکلای متخصص در دعاوی دیوان و دادگاههای اختصاصی اداری به بهترین نحو نیازهای حقوقی شما را در این ارتباط برآورده می کند. Continue reading

Posted in دعاوی | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment